Το σύνολο του προσωπικού του εργαστηρίου ακολουθεί όλους τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία του. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων που τηρούνται στο εργαστήριο (έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής) ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των ασθενών.

Το Εργαστήριο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους κλινικούς ιατρούς σχετικά με τη διαχείριση των δειγμάτων έως την αποστολή τους στο Εργαστήριο, καθώς και σχετικά με τη διερεύνηση του περιστατικού με χρήση ειδικών τεχνικών.

Η ISTOMEDICA εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189 και στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται σημαντική η ενημέρωσή μας για οποιοδήποτε σχόλιο, παράπονο, παρατήρηση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την υποβολή τυχόν παραπόνων ή / και συστάσεων μπορείτε να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας στο τμήμα «επικοινωνίας» του ιστότοπου του εργαστηρίου.

 • Η λήψη του δείγματος αποτελεί ευθύνη του κλινικού ιατρού
 • Αιχμηρά αντικείμενα τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη λήψη των δειγμάτων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποστέλλονται στο Εργαστήριο
 • Τα δείγματα αμέσως μετά τη λήψη τους θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία (περιέκτες) τα οποία να έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από αυτό του δείγματος και να περιέχουν επαρκή ποσότητα μονιμοποιητικού υλικού (ουδέτερη φορμόλη 10%), τόση ώστε το δείγμα να εμβαπτίζεται πλήρως εντός αυτού και να τηρούνται σε θερμοκρασία δωματίου έως τη μεταφορά τους στο εργαστήριο. Δεν θα πρέπει να γίνεται διάνοιξη ή διατομή του δείγματος κατά την τοποθέτησή του στο προαναφερθέν δοχείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ταχείων βιοψιών το δείγμα αποστέλλεται ΑΜΕΣΑ στο Εργαστήριο νωπό (χωρίς μονιμοποιητικό υλικό)

Το εργαστήριο ISTOMEDICA εφαρμόζει διαδικασίες και πρακτικές που διασφαλίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων εξετάσεων και την ασφάλεια των ασθενών (quality assurance) και των εργαζομένων στο εργαστήριο. Ειδικότερα, η μεταφορά των δειγμάτων ακολουθεί τα αναγραφόμενα στην Αρ. Πρωτ.:Y1ΓΠ.οικ.10946.

Η μεταφορά Διαγνωστικών Δειγμάτων επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση, ότι πληρούνται οι όροι που καθορίζει η ανωτέρω νομοθεσία & πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Να αποτελείται από τρία μέρη: α) ένα κύριο στεγανό δοχείο (π.χ. ουροbox), β) μια δευτερεύουσα στεγανή συσκευασία και γ) μια εξωτερική συσκευασία επαρκούς αντοχής για τον όγκο, τη μάζα και τη σκοπούμενη χρήση και με μία τουλάχιστον επιφάνεια με ελάχιστες διαστάσεις 100mmΧ100mm που φέρει σήμανση UN 3373
 • Να υπάρχει απορροφητικό υλικό σε επαρκή ποσότητα για να απορροφά το περιεχόμενο που βρίσκεται μεταξύ του κύριου δοχείου και της δευτερεύουσας συσκευασίας
 • Αν πολλαπλά κύρια δοχεία τοποθετούνται σε μία μόνη δευτερεύουσα συσκευασία, αυτά πρέπει να τυλίγονται το καθένα ξεχωριστά, ή να χωρίζονται, ώστε να παρεμποδίζεται η επαφή τους

Σε περίπτωση που το περιεχόμενο μιας μεταφερόμενης συσκευασίας διαρρεύσει και δημιουργήσει κηλίδα σε ένα όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο, αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά έως ότου καθαριστεί εξ’ ολόκληρου και, αν είναι απαραίτητο, απολυμανθεί.

Η μεταφορά των δειγμάτων στο εργαστήριο μπορεί να γίνει από το εξειδικευμένο προσωπικό της ISTOMEDICA, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κλινικού ιατρού.

Σήμανση Δειγμάτων – Συμπλήρωση Παραπεμπτικών

Το παραλαμβανόμενο δείγμα θα πρέπει να φέρει ετικέτα στην οποία να αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Ονοματεπώνυμο ασθενούς
 • Επωνυμία νοσοκομείου/ ιατρού
 • Είδος δείγματος

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Η ετικέτα επισήμανσης θα πρέπει να επικολλάται στο σώμα του δοχείου. Μην επικολλάτε την ετικέτα στο καπάκι του δοχείου!
 • Το παραλαμβανόμενο δείγμα, θα πρέπει να συνοδεύεται από παραπεμπτικό, χωρίς το οποίο καθίσταται απαγορευτική η παραλαβή του.

Στο παραπεμπτικό, θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

 • Το ονοματεπώνυμο του ασθενούς,
 • ο ΑΜΚΑ του ασθενούς
 • η ηλικία του ασθενούς
 • το προς εξέταση υλικό
 • η / οι αιτούμενη / ες εξέταση / εις που πρέπει να γίνουν
 • η ημερομηνία επέμβασης
 • τα κλινικά στοιχεία
 • το τηλέφωνο επικοινωνίας του ασθενούς
 • το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του Ιατρού

Τα ανωτέρω, θα πρέπει να αναγράφονται είτε στην ειδική φόρμα του εργαστηρίου μας (Ε.510-1, Παραπεμπτικό Εξέτασης), είτε στην ειδική φόρμα που χρησιμοποιεί ο Ιατρός ή η κλινική.

Δείγματα τα οποία θεωρούνται επείγοντα θα πρέπει να φέρουν ειδική ένδειξη «Επείγον» επί του αντίστοιχου παραπεμπτικού και όπου κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με το ιατρικό προσωπικό του εργαστηρίου.

Δεν γίνονται δεκτά δείγματα τα οποία:

 • συνοδεύονται από παραπεμπτικά με ελλιπή στοιχεία
 • δεν φέρουν ικανοποιητική σήμανση
 • δεν τακτοποιούνται με τα αντίστοιχα παραπεμπτικά
 • δεν έχουν διατηρηθεί στις προβλεπόμενες συνθήκες (μη ορθός περιέκτης, μη ορθή χρήση μονιμοποιητικού υλικού)

σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Τα δείγματα παραλαμβάνονται στο χώρο του εργαστηρίου από εξειδικευμένο προσωπικό. Ταξινομούνται, παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου και στη συνέχεια ετοιμάζονται για την μικροσκόπηση.

Η παραλαβή των αποτελεσμάτων διενεργείται από το χώρο της Γραμματείας του εργαστηρίου, με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας.

Αποτελέσματα μπορούν να σταλούν στον εντέλλοντα ιατρό ή στον ασθενή (ταχυδρομικά, email), εφόσον αυτό έχει καταγραφεί στο παραπεμπτικό, το οποίο έχει παραδοθεί στο εργαστήριο μαζί με το αντίστοιχο δείγμα.

Για τα αποτελέσματα των ταχείων βιοψιών ενημερώνεται τηλεφωνικά ο εντέλλων ιατρός, αμέσως μετά το πέρας της εξέτασης από το εργαστήριο.

Σε καμία άλλη περίπτωση δεν δίνονται τηλεφωνικά αποτελέσματα εξετάσεων.