Το Εργαστήριο έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρεί ένα Σύστημα Ποιότητας και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 15189:2012.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας διαρθρώνεται σε τέσσερα επίπεδα:

Κάθε δείγμα ιχνηλατείται πλήρως από τη στιγμή της παραλαβής του και σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας του εντός του παθολογοανατομικού εργαστηρίου ISTOMEDICA.

 • Κάθε δείγμα, από τη στιγμή της παραλαβής του λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου και έναν κωδικό barcode. Στη συνέχεια ακολουθεί η επεξεργασία του δείγματος, όπου ο εκτελών την εκάστοτε διαδικασία (τεχνολόγος, παθολογοανατόμος, γραμματεία), αποτυπώνει λεπτομερώς το κάθε στάδιο της επεξεργασίας στο ηλεκτρονικό αρχείο του περιστατικού

Η ποιότητα του συνόλου των εξετάσεων που διενεργούνται και των υπηρεσιών στην Istomedica εξασφαλίζεται με:

 • Τη διεξαγωγή μηνιαίων εσωτερικών ελέγχων (θερμοκρασία και καθαριότητα χώρων και μηχανημάτων)
 • Τη διεξαγωγή κάθετων επιθεωρήσεων σε καθημερινή βάση, όπου ελέγχεται η ορθή εφαρμογή του συστήματος ποιότητας (ενδο-εργαστηριακή διαβούλευση, ανασκόπηση δι-εγχειρητικής διαβούλεσης – ταχείας βιοψίας, τυχαιοποιημένη ανασκόπηση ιστολογικών περιστατικών και αξιολόγηση ποιότητας χρώσεων). Μέσω των κάθετων επιθεωρήσεων πραγματοποιείται επαναδιάγνωση των ήδη ολοκληρωμένων περιστατικών σε δεύτερο χρόνο, με αποτέλεσμα να ελέγχεται η επαναληψιμότητα και η αναπαραγωγιμότητα των πορισμάτων από διαφορετικό παθολογοανατόμο από εκείνον που έκανε την αρχική διάγνωση
 • Τη διεξαγωγή οριζόντιων επιθεωρήσεων όπου ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών, των Οδηγιών και των πρωτοκόλλων εξετάσεων που έχουν θεσπιστεί, καθώς επίσης και ο ορθή διοικητική και εργαστηριακή λειτουργία

Επιπλέον, το σύνολο των διαπιστευμένων εξετάσεων υπόκειται σε συστηματικούς διεργαστηριακούς ελέγχους από το College of American Pathologists (CAP), σε ετήσια βάση. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών αναφορικά με τη διασφάλιση της ποιότητας του αποτελέσματος.

Τήρηση Αρχείου

Το δείγμα παραμένει εντός του χώρου του εργαστηρίου για χρονικό διάστημα περίπου ενός (1) μήνα. Τήρηση του δείγματος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος (επί του παραπεμπτικού) του εντέλλοντος ιατρού.

Οι κύβοι παραφίνης και οι αντικειμενοφόρες πλάκες τηρούνται σε αρχείο στο εργαστήριο για 10 χρόνια.

Καθημερινά, γίνεται αυτόματα λήψη αντιγράφων ασφαλείας (back up) των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος. Μία φορά ανά έξι μήνες διενεργείται με ευθύνη του εξωτερικού συνεργάτη του εργαστηρίου δοκιμή ανάκτησης δεδομένων ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητα του διενεργηθέντος back up.

Πράσινη πολιτική

Η ISTOMEDICA, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των εργαζομένων της εταιρείας και του περιβάλλοντος πραγματοποιεί μια σειρά ενεργειών στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της πράσινης πολιτικής.
Το σύνολο των τοξικών και μολυσματικών αποβλήτων απομακρύνονται από το εργαστήριο από εξειδικευμένο και πιστοποιημένο πάροχο, σε εβδομαδιαία βάση, εντός ειδικών κυτίων συσκευασίας προς ταφή και καταστροφή. Ειδικότερα:

Κατηγορία αποβλήτων Μέθοδος διαχείρισης
Αστικού τύπου Απόβλητα που προσομοιάζουν με οικιακά π.χ. από την παρασκευή φαγητών στις κουζίνες των υγειονομικών μονάδων, από τις δραστηριότητες εστίασης, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό, μέταλλα, υλικά συσκευασίας, και άλλα μη επικίνδυνα υλικά ΧΥΤΑ
Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ) Ιστοί, τοξικά απόβλητα / αντιδραστήρια Αποτέφρωση
Αιχμηρά αντικείμενα Μαχαιρίδια, λάμες, νυστέρια, σπασμένα γυαλιά Αποτέφρωση
Επικίνδυνα Υγρά απόβλητα Απόβλητα χρώσεων Αποτέφρωση

Για την επεξεργασία των δειγμάτων χρησιμοποιούνται υποκατάστατα υλικά, αντί του οινοπνεύματος και της ξυλόλης, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Επιπλέον, το σύστημα των σωλήνων εξαερισμού των πτητικών υγρών που βρίσκονται εντός του εργαστηρίου οδηγείται στο εξωτερικό περιβάλλον. Τα πτητικά υγρά διέρχονται πρώτα από φίλτρα ενεργού άνθρακα που δεσμεύουν τις επιβλαβείς για την υγεία ουσίες πριν την έξοδό τους στο περιβάλλον. Τα φίλτρα αυτά αλλάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η μικρή ποσότητα ξυλόλης που χρησιμοποιείται σε ορισμένες διεργασίες ανακυκλώνεται με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος και επαναχρησιμοποιείται, προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με τον όγκο των τοξικών αποβλήτων.
Συμμετέχουμε στην ανακύκλωση χαρτιού και πλαστικού του Δήμου Αθηναίων, ενώ τα χρησιμοποιούμενα κλιματιστικά για θέρμανση και ψύξη φέρουν τελευταία τεχνολογία Inverter.

Κώδικας Ηθικής & Δεοντολογίας

H ISTOMEDICA έχει θεσπίσει και τηρεί κανόνες ηθικής & δεοντολογίας οι οποίοι αναγνωρίζονται, υποστηρίζονται και τηρούνται από τη Διοίκηση και το προσωπικό του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Το εργαστήριο θέτει ως πρώτιστη προτεραιότητα το συμφέρον και την ικανοποίηση των χρηστών των υπηρεσιών του
 • Το εργαστήριο είναι οργανωμένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η διοίκηση και το προσωπικό του είναι ελεύθερα από οποιαδήποτε εσωτερική και εξωτερική εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση και επιρροή που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς την ποιότητα των εργασιών του
 • Όλοι οι χρήστες των υπηρεσιών του εργαστηρίου, αντιμετωπίζονται ισότιμα και χωρίς διακρίσεις που απορρέουν από το φύλο, τη φυλή ή την οικονομική τους κατάσταση
 • Η συλλογή πληροφοριών των ασθενών γίνεται με τρόπο που εξασφαλίζει την εχεμύθεια και περιορίζεται στα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εξετάσεων, την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και την ασφάλεια του προσωπικού
 • Κάθε εργαζόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών που χειρίζεται
 • Κάθε εργαζόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων με απώτερο στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών του εργαστηρίου
 • Η σχέση του εργαστηρίου με τους ιατρούς έχει ως αποκλειστικό κριτήριο το συμφέρον των ασθενών και ακολουθεί τους κανόνες της διεθνώς αποδεκτής επιστημονικής δεοντολογίας
 • Το εργαστήριο φροντίζει για την αξιοπιστία των εξετάσεων που διενεργεί. Η διενέργεια των εξετάσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές μεθόδους, από προσωπικό που διαθέτει την απαιτούμενη ικανότητα και εμπειρία και τα προκύπτοντα αποτελέσματα δεν παραποιούνται ή αλλοιώνονται κατά οποιοδήποτε τρόπο
 • Εάν κάποιο δείγμα παραληφθεί από το εργαστήριο σε κατάσταση που το καθιστά εντελώς ακατάλληλο για την αιτούμενη εξέταση, αυτό απορρίπτεται και ειδοποιείται ο αρμόδιος
 • Το εργαστήριο εξασφαλίζει ότι το ιατρικό αρχείο αποθηκεύεται με τρόπο που θα προφυλάσσεται από απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, παραποίηση ή άλλη κακή χρήση και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και κατευθυντήριες οδηγίες
 • Η χρήση των δειγμάτων ή των αποτελεσμάτων του εργαστηρίου για ερευνητικούς / στατιστικούς σκοπούς επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά χειριστούν ανώνυμα